Kinderoefentherapie Statera in beweging2018-02-27T15:55:53+00:00

Nieuws

Load More Posts

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

SCHRIJF IN VOOR NIEUWSBRIEF

Wie ben ik

Linda Royackers
Linda Royackers
Oefentherapeute Cesar met specialisatie Kinderoefentherapie en Slaapoefentherapie

Graag wil ik me voorstellen. Ik ben Linda Royackers. Sinds 2002 ben ik werkzaam als oefentherapeute Cesar. Na het behalen van de specialisatie kinderoefentherapie in 2009, heb ik de afgelopen jaren vooral kinderen behandeld. Ik ben zelf moeder van een dochter (2007) en een zoon (2012). Uit ervaring weet ik dat je als werkende moeder creatief moet zijn om een balans te vinden tussen de ontwikkeling van een kind, tijd voor sport, samenspelen en ontspanning.

Ik ben een creatieve therapeute. Mijn kracht is dan ook om de oefenstof zo aan te bieden dat deze gemakkelijk toegepast kan worden in dagelijkse activiteiten. Verder is het belangrijk voor mij dat ik uw kind kan motiveren om spelenderwijs de vaardigheden waar uw kind moeite mee heeft, eigen te maken zodat uw kind daarbij het plezier in bewegen weer ervaart. Ik werk graag samen met mensen uit de omgeving van uw kind om de ontwikkeling te stimuleren en uw kind de steun hierbij te laten ervaren. Ik werk samen met andere disciplines en instanties, zoals de school waar uw kind naartoe gaat. Verder zijn er binnen het Gezondheidsplein Mierlo meerdere samenwerkingspartners aanwezig.

Zelf ben ik ook graag in beweging en loop regelmatig hard. Door het jaar heen train ik voor halve marathons. Verder ben ik in de sportschool te vinden om mezelf fit te houden. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om het belang van en plezier in bewegen bij kinderen over te brengen.

Bent u nieuwsgierig geworden of ik iets voor uw kind kan betekenen? Kijk dan naar wat ik uw kind te bieden heb.

“Linda voelt perfect aan hoe ze mijn kind het best kan motiveren”

Wat ik kan bieden

Oefentherapie Cesar

Wat is Oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een houdings- en bewegingstherapie waarbij vanuit de hulpvraag van uw kind wordt gewerkt. Als oefentherapeut Cesar leer ik uw kind bewust te worden van de houding tijdens dagelijkse activiteiten. Door middel van oefeningen wordt een juiste houding aangeleerd zodat klachten worden verholpen of voorkomen.

Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar. De behandelingen hebben als doel kinderen te helpen bij het aanleren van nieuwe of voor uw kind lastige vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven.

Slaapoefentherapie

Wat is slaapoefentherapie

Als slaapoefentherapeut kan ik uw kind helpen om weer lekker te slapen. We kijken naar de mogelijke oorzaken en stemmen de therapie hierop af. Door middel van uitleg, praktische tips, positieve gedragsverandering en oefeningen is het weer mogelijk om grip op slaap te krijgen.

Oefentherapie Cesar

Wat is Oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een houdings- en bewegingstherapie waarbij vanuit de hulpvraag van uw kind wordt gewerkt.

Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar.

Slaapoefentherapie

Wat is slaapoefentherapie

Als slaapoefentherapeut kan ik uw kind helpen om weer lekker te slapen.

“Na een reeks behandelingen heeft mijn kind weer plezier in bewegen”

Praktijk

Praktijk Statera in beweging is aangesloten bij beroepsvereniging VvOCM met platform Kinderoefentherapie. De VvOCM is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck. Daarnaast maakt Statera in beweging deel uit van het Landelijk Netwerk Slaapoefentherapeuten.

De praktijk is gevestigd in het gezondheidsplein te Mierlo. Daardoor zijn wij in staat om indien nodig, een integrale aanpak te volgen met een reeks van andere disciplines zoals Fysiotherapie, Logopedie, Dietetiek en Osteopathie.

Statera in beweging gaat zorgvuldig om met uw prive gegevens en volgt het door de VvOCM voorgestelde privacy reglement. Dat reglement kunt u hieronder vinden. Mocht u specifieke vragen hebben stel ze dan gerust.

Oefentherapie is tevens vrij toegankelijk. U kunt dus ook zonder verwijzing van de huisarts bij ons terecht. De huisarts wordt echter wel, met toestemming van u, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Behandelingen Kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering tot maximaal 18 behandelingen. Dit betekent dat u geen kosten heeft voor deze eerste 18 behandelingen. Verder is er een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk indien deze is afgesloten door de ouder(s) en er meer behandelingen nodig mochten zijn. Wanneer uw kind een chronische indicatie heeft, is er een ruimere vergoeding mogelijk.

Mocht uw verzekering geen ruimte meer bieden voor vergoeding dan vindt u onze tarieven hieronder.

Ten slotte volgen wij de door het klachtenloket Paramedici voorgestelde klachtenregeling.

Uw oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘privacyreglement en praktijkafspraken’:

 • Informatieplicht
  De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.
 • Dossier
  De oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut
  Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.
 • Privacy van uw dossier
  Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.
 • Deskundigheid oefentherapeut
  U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.
 • Onderzoek
  Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.
 • Klachten
  Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw oefentherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht via de klachtenregeling waar uw oefentherapeut bij is aangesloten kenbaar maken.
ItemTarief
Zitting Cesartherapie/Mensendieck30,00 €
Zitting Kinderoefentherapie40,00 €
Toeslag uitbehandeling11,00 €
Eenmalig Kinderoefentherapeutisch Onderzoek40,00 €
Eenmalig Kinderoefentherapeutisch Rapport40,00 €
Oudergesprek27,50 €
 1. Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
 2. De cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar.
 3. Wanneer de cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of een afspraak afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar het recht een no show bedrag bij de cliënt in rekening te brengen. Dit no showbedrag bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de cliënt zelf betaald te worden.
 4. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar.
 5. Ingeval de cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de oefentherapeut Cesar gefactureerde bedragen is de cliënt aan de oefentherapeut Cesar de eventuele buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zoals hieronder vermeld.
 6. Voor zover de schuldenaar consument is en dus niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt de oefentherapeut Cesar aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog wordt voldaan na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door oefentherapeut Cesar. Voor zover de schuldenaar wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de oefentherapeut Cesar (in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu en alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de totaal openstaande hoofdsom voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaalde factuur.
 7. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 8. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn te zake van de juistheid van hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar van beslissende aard.
 9. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut Cesar, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

Mocht u zich niet kunnen vinden in de manier van behandelen dan stel ik het zeer op prijs als u dat direct aan mij kenbaar maakt. Ik zal samen met u zorgen voor een passende oplossing.

Komen we er samen niet uit dan is het goed om te weten dat Praktijk Statera in beweging is aangesloten bij de VvoCM en u gebruik kunt maken van het Klachtenloket Paramedici. Meer informatie omtrent het klachtenloket vindt u op dit adres.

“Mijn kind slaapt na de therapie weer beter door”

Contact

Ontvang het laatste nieuws van Statera

Adres

Praktijk Statera in beweging
Graspieper 4
5731 SP, Mierlo

Telefoon

06-51954697

Email

info@statera-in-beweging.nl

Openingstijden

Din: 8.30 uur tot 12.00 uur
Vrij: 8.30 uur tot 17.30 uur

Praktijk Statera in beweging
Graspieper 4
5731 SP, Mierlo

06-51954697

info@statera-in-beweging.nl