Meer Informatie Slaapoefentherapie Bewegen met plezier Meld aan voor gratis advies Balans in beweging Zorg op maat
Statera2020-09-20T20:26:21+00:00

Home

Wil je graag inzichten, tips en adviezen om weer grip op het slapen in je gezin te krijgen?

KLIK HIER

Over mij

Linda Royackers
Linda Royackers
Expert in het creëren van balans tussen slapen en beleven van de dag.

Ik weet het nog als de dag (en nacht) van gisteren…

Het gedoe en de stress rond bedtijd van mijn kinderen. Maar ook midden in de nacht mijn bed uit om ze weer in slaap te krijgen.

“Slopend die onderbroken nachten!”


We hadden er samen soms dagen last van. Waarbij de irritatie en prikkelbaarheid de sfeer in huis niet verhoogde. Het contrast tussen mijn kinderen is groot. De één raakt snel overprikkeld en trekt zich terug op een rustige plek, terwijl de ander juist zóveel mogelijk prikkels opzoekt en met beide handen aangrijpt. Het resultaat in de avond/nacht was daarentegen hetzelfde: het duurde een hele tijd voordat ze in slaap vielen.


Ik weet nog goed hoe ik me voelde…

Bezorgd om het slaaptekort van de kinderen (mezelf en mijn man), prikkelbaar en geïrriteerd als de zoveelste poging was mislukt. Verder vooral heel erg machteloos en soms wel eens schuldig omdat ik geen structurele oplossing vond.


“Uit eigen ervaring weet ik wat voor roofbouw je pleegt, wanneer je overdag moet functioneren na een slechte nacht.”


Achteraf gezien is het jammer dat ik destijds geen passende hulp had bij het oplossen van de slaapproblemen van mijn beide kinderen. Het had mij veel moeite en energie bespaard. Aan de andere kant is dat júíst het beginpunt voor mij geweest om me te verdiepen in de wereld van slaap. Ik heb genoten van de super interessante reis van ontdekken en ontwikkelen van inzichten over slaap, beleven van de dag en technieken die ik in kan zetten bij slaapproblemen. Dit laatste had ik voor geen goud willen missen!


Van huis uit ben ik oefentherapeut Cesar (sinds 2002) en heb veel ervaring opgedaan tijdens het werken met kinderen waarbij het bewegen en beleven van de dag anders verliep. Dit alles was samen het de opgedane kennis van slaap een mooie basis om in 2016 Statera-in-beweging met te starten. Het betekent Balans in beweging, omdat een ontwikkeling nooit stil staat.

Sinds die tijd vul ik ‘mijn rugzak’ (dagelijks) met ervaringen en manieren om steeds meer tot balans tussen slapen in de nacht en beleven overdag te komen. Speciale aandacht heb ik voor kinderen en volwassenen bij wie de uitdaging nóg groter is om te kunnen slapen. Dit kan komen door onder anderen een extra gevoelige reactie op prikkels (met verwerking), autisme of een verstandelijke beperking. Ik blijf mezelf hierin verdiepen. Ik deel graag en mijn expertise zet ik dan ook in bij organisaties. Daarnaast ben regelmatig spreker tijdens een workshop of congres.


“Je lijkt te wennen aan het leven in de overleefstand wanneer je een onderbroken nachtrust hebt.”


Vanuit mijn creatieve aanpak in de begeleiding geeft duidelijkheid en een speelse draai aan het proces, zowel voor jong als oud. Dat is prettig wanneer de concentratie minder is vanwege slecht slapen en ‘de emmer’ snel volloopt. Verder merk ik dat de inzet van momenten samen, in de natuur, rust en het gevoel van samenzijn brengt binnen een gezin.


Ik vind het iedere keer weer zó gaaf om te zien hoe een gezin vanuit mijn model grip op slecht slapen krijgt. Door het begeleiden bij het ontwikkelen van een stappenplan op maat, geef ik ze een soort ‘handleiding’. Een handleiding die ik destijds ook graag zou hebben gehad. Dit is precies waarom ik gezinnen graag help en ik het voor doe: uitgeruste ouders en blije kinderen die zich weer lekker verder kunnen ontwikkelen.


Wil jij weten wat ik voor jou kan betekenen in de zoektocht naar een goede nachtrust? Meld je dan aan voor een gratis telefonische slaap-lekker-sessie. Hierin help ik je bij het in kaart brengen wat nodig is voor een goede nachtrust. Waarna je 3 tips op maat krijgt.


Ik geef iedere maand 3 telefonische sessies weg (ter waarde van 67,-)!

Meld je aan

ACTIEKNOP

recentie

Werk met mij

Balans in dag en nacht programma

Hoe krijg je grip op slaap binnen je gezin?!

Ontdek samen met je gezin wat nodig is om weer grip op slaap te krijgen. Ontwikkel samen een stappenplan op maat om weer  uitgeslapen van de mooie momenten te kunnen genieten.

Meer informatie

Slaap-lekker-sessie

Your Content Goes Here

Telefonische slaap-lekker-sessie

Tijdens een telefonische ‘slaap-lekker-sessie’ ontdek ik graag samen met je waardoor het niet lukt om lekker te slapen. Binnen een half uur komen we erachter wat jullie hiervoor nodig hebben.

Ik geef je daarnaast 3 tips op maat !

BUTTON!!!

Gratis e-book

Slaapt jouw kind ook slecht?!

7 eyeopener, als sleutel voor een uitgeslapen gevoel voor het hele gezin!

In de jaren dat ik kinderen en hun gezin met slaapproblemen begeleid, ben ik veel verschillende redenen en combinaties van slecht slapen tegen gekomen. Deze zijn verzamelt in het e-book.

Een mooie start richting het oplossen van slaapproblemen binnen je gezin!

Slaapoefentherapie

Wat is slaapoefentherapie

Als slaapoefentherapeut kan ik uw kind helpen om weer lekker te slapen.

Meer informatie

Kinderoefentherapie

Wat is kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar.

Meer informatie

Oefentherapie Cesar

Wat is Oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar is een houdings- en bewegingstherapie waarbij vanuit de hulpvraag van uw kind wordt gewerkt.

Meer informatie

"recentie!!!"

Algemeen

Statera in beweging is vrij toegankelijk, onafhankelijk en transparant. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM) met platform kinderoefentherapie. Statera in beweging deel uit van het Landelijk netwerk slaapoefentherapeuten en is lid van de werkgroep Kind en slaap.

Daarnaast ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Statera in beweging gaat zorgvuldig om met uw prive gegevens en volgt het door de VvOCM voorgestelde privacy reglement.

Ten slotte volg ik de door het klachtenloket Paramedici voorgestelde klachtenregeling.

Ik ga zorgvuldig met je gegevens om. Op de registratie van je gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘privacyreglement en praktijkafspraken’:

 • Informatieplicht
  Ik heb de plicht om je duidelijke informatie te geven over je programma of dienst. Ik zal je informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens het programma of dienst. Je dient zelf daarbij relevante informatie te verstrekken.
 • Privacy & geheimhoudingsplicht
  Je privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat je bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met jouw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.
 • Privacy van uw dossier
  Je gegevens worden conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.
 • Deskundigheid
  Je mag een deskundige begeleiding verwachten. Ik neem deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.
 • Onderzoek
  Als je er bezwaar tegen heeft dat je gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kun je dat mededelen. Indien van toepassing wordt dit vermeldt. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend.
 • Klachten
  Mocht je een klacht hebben, probeer deze dan eerst met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht via de klachtenregeling waar ik ben aangesloten kenbaar maken.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van Statera in Beweging. Met het aangaan van een sessie of andere dienst van ga je akkoord met onderstaande voorwaarden. 

 • Een sessie is alleen mogelijk op afspraak.
 • Telefonisch is Statera in beweging alle werkdagen bereikbaar op  06-51954697.
 • Tijdens een sessie kan de telefoon niet beantwoord worden.
 • Indien je de voicemail inspreekt word je binnen 24 uur teruggebeld. 
 • Per mail op info@statera-in-beweging.nl kun je 7 dagen per week een bericht kwijt. Mail wordt dagelijks gelezen.
 • Afspraken bij voorkeur per mail maken en/of wijzigen.

Op de betaling van facturen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. De klant is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor afgenomen programma of andere dienst.
 2. Wanneer de afspraak niet wordt nagekomen op de afgesproken tijd of een afspraak afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heb ik het recht de afspraak toch door te berekenen. 
 3. Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, maar in ieder geval voor de eerste afspraak, te worden overgemaakt. Anders kan de afspraak helaas niet doorgaan. 
 4. Het te betalen bedrag of mogelijke regeling is vooraf overeengekomen. 
 5. Bent je verhinderd? Geef het zo snel mogelijk door! Gereserveerde tijd welke niet 24 uur van te voren is afgezegd wordt in rekening gebracht. 
 6. Ingeval de klant in verzuim is met de volledige betaling gefactureerde bedragen is de klant eventuele buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Statera in beweging, zoals hieronder vermeld.
 7. Voor zover de schuldenaar consument is en dus niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Statera in beweging aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog wordt voldaan na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Statera in beweging. Voor zover de schuldenaar wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt Statera in beweging (in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu en alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de totaal openstaande hoofdsom voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaalde factuur.
 8. Indien de klant aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de klant dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
 9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn te zake van de juistheid van hetgeen de klant aan Statera in beweging verschuldigd is, de administratieve gegevens van Statera om beweging van beslissende aard.
 10. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen klant en Statera in beweging, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.
 11. Statera in beweging is niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door begeleiding door Statera in beweging, tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, nalatigheid of grove schuld.
 12. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichting.
 13. Statera in beweging registreert uw NAW gegevens, geboorte datum, BSN nr, telefoon en email adres. Dit ten behoeve van de factuur, en communicatie.
 14. Via email ontvangt je regelmatig berichten van Statera in beweging met tips inzichten en meer, tenzij vooraf anders aangeven. Je kunt zich ten alle tijden uitschrijven.
 15. Voor communicatie naar derden (o.a. huisarts/specialist, leerkrachten en overige behandelaren/ disciplines) wordt altijd je toestemming gevraagd en vooraf aangegeven indien van toepassing. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd mailverkeer.

Mocht je zich niet kunnen vinden in de manier van begeleiding dan stel ik het zeer op prijs als je dat direct aan mij kenbaar maakt. Ik zal samen met je zorgen voor een passende oplossing.

Komen we er samen niet uit dan is het goed om te weten dat Praktijk Statera in beweging is aangesloten bij de VvoCM en u gebruik kunt maken van het Klachtenloket Paramedici. Meer informatie omtrent het klachtenloket vindt u op dit adres.

Your Content Goes Here

"Mijn kind slaapt weer beter door"???

Ontvang het laatste nieuws van Statera

Contact

Linda Royackers

KVK

BTWnummer

Telefoon

06-51954697

Email

info@statera-in-beweging.nl

Openingstijden

Maa-Vrij tussen 9 en 5 telefonisch bereikbaar

Go to Top